...

Rozwody w Polsce

rozwody w polsce

Zgodnie z polskim prawem rozwód jest trwałym i zupełnym rozpadem małżeństwa. Nie zawsze musi on następować na skutek wniosku obojga małżonków. Wystarczy, by jedno z nich złożyło pozew rozwodowy, aby przed sądem wszczęto postępowanie zmierzające do rozwiązania związku małżeńskiego.

Typy rozwodów

Rozwody w Polsce można podzielić na dwa rodzaje, czyli:

  1. Rozwód z orzeczeniem o winie.
  2. Rozwód bez orzeczenia o winie (za porozumieniem stron).

W przypadku braku rozstrzygania, która ze stron jest winna rozpadowi małżeństwa, oboje małżonkowie zrzekają się roszczeń wobec współmałżonka. Taki rozwód najczęściej przebiega znacznie szybciej niż ten, w którym ustalana jest strona winna ustaniu więzi małżeńskich.

Dlaczego małżeństwa się rozpadają?

Istnieje wiele powodów, przez które rozpadają się związki małżeńskie. Według danych GUS w ostatnich latach najczęstszą przyczyną rozwodów była niezgodność charakterów, niedochowanie wierności małżeńskiej, nadużywanie alkoholu, nieporozumienia na tle finansowym czy negatywny stosunek do rodziny współmałżonka wraz z kłótniami i nieporozumieniami z tym związanymi.


Liczba rozwodów w Polsce w 2022 roku


Według danych sądów okręgowych w 2022 roku ilość rozwodów jest porównywalna do tego, jak wyglądało to w trzech poprzednich latach. Czy jest to wynik optymistyczny? W pewnym sensie tak, ponieważ wraz z nadejściem pandemii prognozowano, że rozpadnie się więcej związków małżeńskich, natomiast ich ilość trzyma się od kilku lat na dość podobnym poziomie.

Warto jednak pamiętać, że mogą to nie by do końca wiarygodne dane. Jest wiele małżeństw, które między innymi ze względu na kwestie ekonomiczne nie decydują się na formalne przeprowadzenie rozwodu. Takie pary w teorii i świetle prawa są jeszcze małżeństwem, w praktyce jednak małżonkowie mają swoje odrębne życia i sprawy.

Od trzech lat liczba rozwodów utrzymuje się na tym samym poziomie, zmniejsza się natomiast ilość zawieranych małżeństw. Można więc śmiało powiedzieć, że w najbliższych latach liczba rozwodów będzie wykazywała procentowe wzrosty w stosunku do ilości zawieranych małżeństw.

Gdzie jest najwięcej rozwodów? Są to duże aglomerację miejskie, przy czym pod względem ilości rozwodów w ciągu roku w ostatnim czasie prym wiedzie Poznań. Na terenach mniej zurbanizowanych rozwodów jest zdecydowanie mniej, na co wpływ mają czynniki religijne oraz społeczne.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.