...

1. Postanowienia ogólne

 

1. Niniejsza Polityka Prywatności (zwana dalej „Polityką Prywatności”) określa sposób
zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych koniecznych do
realizacji usług świadczonych za pośrednictwem portali internetowych należących do
firmy INTELECTRO Sp. zo.o. (zwanych dalej „Portalami”).

2. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Administratorem danych osobowych jest
Intelectro Sp. zo.o., z siedzibą przy ul. Sasankowej 3 , 62-090 Rokietnica
zarejestrowaną pod Numerem Identyfikacji Podatkowej NIP 781-200-91-30.

3. Użytkownikiem jest każda osoba fizyczna korzystająca z usług świadczonych za
pośrednictwem Portali.

4. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że udostępnianie przez niego danych
osobowych jest dobrowolne. Udostępnianie Administratorowi danych osobowych
przez Użytkownika nastąpi po zaakceptowaniu Polityki Prywatności i Regulaminu
podczas rejestracji na platformie portali.

5. Administrator informuje, że wszelkie treści znajdujące się na Portalach chronione są
prawami autorskimi lub prawami ochronnymi wynikającymi z rejestracji znaków
towarowych i nie mogą być w żaden sposób wykorzystywane bez wyrażonej na
piśmie pod rygorem nieważności zgody uprawnionego, za wyjątkiem dozwolonego
użytku osobistego utworów w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie
autorskim i prawach pokrewnych.

6. Jakiekolwiek działania wykraczające poza w/w dozwolony użytek są niedozwolone i
mogą skutkować pociągnięciem do odpowiedzialności cywilnej i karnej.

7. Administrator nie odpowiada za zasady prywatności stron www, ochrony danych
osobowych i innych, na które będzie wchodził Użytkownik poprzez linki zamieszczone
na stronach Portalu.

8. O zmianach dotyczących postanowień w ramach Polityki Prywatności Użytkownicy
będą powiadamiani drogą elektroniczną.

9. Niniejszym Użytkownik akceptuje zasady zawarte w Polityce Prywatności i w
Regulaminie.

2.Dane zbierane w aplikacji Portali

 

1. Podczas pracy z Portalami, mogą być zbierane automatycznie dane osobowe,
techniczne informacje o użytkowniku takie, jak adres IP użytkownika, adres strony, z
której użytkownik wszedł na stronę, czas wizyty, typ przeglądarki i jej wersja
językowa. Możemy też zbierać i analizować informacje dotyczące nawigacji, a
mianowicie adres i ścieżkę użytkownika podczas przeglądania strony, działania
wykonane na stronie, przeskoki na i z wewnętrznych linków itp.
Dane osobowe użytkownika są zbierane tylko po wcześniejszym zezwoleniu
udzielonym przez użytkownika do zbierania i wykorzystywania poszczególnych
informacji w ramach niniejszych zasad. Dając takie zezwolenie użytkownik dostarcza
takich informacji dobrowolnie.

2. Za pośrednictwem internetowych Portali branżowych realizowane są usługi:
 promowania / reklamowania firmy Użytkownika na portalach branżowych,
pozyskiwanie informacji branżowych w tym zapytań od Użytkowników Portali
 rozsyłania zapytań ofertowych Użytkownika do bazy firm Portali
 dostępu do ogłoszeń i publikowanie ogłoszeń na stronach Portali
 dostępu do artykułów, publikacji branżowych, informacji o wydarzeniach,
targach, konferencjach, szkoleniach i innych
 dostęp do księgarni internetowej
 oraz inne dostępne w ramach usług Portali a nie wymienione wyżej

3. Do prawidłowego funkcjonowania serwisu i świadczenia usług wymienionych w pkt.2
aplikacja portali zbiera i przetwarza dane:
 Dane osobowe osoby obsługującej konto tj. Imię, Nazwisko, numer telefonu
oraz adres e-mail, adres siedziby firmy, adres zamieszkania;
 Dane zapytań ofertowych – dane niezbędne do realizacji usługi zapytań
ofertowych rozsyłanych do bazy portali;
 Dane ogłoszeń – dane niezbędne do realizacji usługi ogłoszeń publikowanych
na stronach Portali
 Zdjęcia przesyłane na serwer podczas wypełniania formularzy na Portalach
 Dane firm oraz dane osobowe, które mogły być pozyskane ze źródeł
publicznie dostępnych, tj. m. in. z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego (KRS), Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej (CEIDG), Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) i innych
dostępnych publicznie baz bądź poprzez wypełnienie przez Użytkownika
formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie Portalu.
 Dane osobowe Użytkowników składających zapytania ofertowe, ogłoszenia i
korzystające z innych usług wymagających przekazanie danych osobowych.

4. Użytkownik posiadający konto firmowe może kontrolować, które informacje są
wyświetlane publicznie w prezentacji firmy, w dowolnym momencie.

5. Użytkownik ma prawo odmówić przedłożenia danych osobowych. Jednakże w tym
wypadku niektóre funkcje i usługi oferowane na Portalach mogą się pogorszyć i/lub
stać się niedostępnymi, częściowo lub w całości.

3.Wykorzystanie danych osobowych

 

1. Zbieranie i wykorzystywanie danych osobowych użytkownika jest wykonywane przez
Administratora w następujących celach:
a) Utworzenie, zarządzanie i utrzymywanie konta;
b) Przetwarzanie zapytań i działań użytkownika na Portalach;
c) Obsługa klienta;
d) Analiza danych i badania statystyczne w celu poprawy oferowanych dóbr,
produktów, lub technologii;
e) Dopasowanie i wyświetlanie specjalnie dobranej zawartości zgodnie z preferencjami i zainteresowaniami użytkownika;
f) Utrzymywanie działań w obszarach interaktywnych;
g) Identyfikacja dostarczonego materiału jako należącego do określonego
Użytkownika
h) Utrzymywania komunikacji i kontaktu w sprawach dotyczących transakcji
wykonywanych przez Użytkownika;
i) Powiadamianie użytkownika o nowych towarach i usługach;
j) Komunikacja marketingowa dla promocji i reklamy Administratora i
produktów/usług stron trzecich
2. Administrator poprosi o zgodę użytkownika przed wykorzystaniem jego/jej informacji
osobistych w celach innych niż opisanych w tej Polityce.
3. Administrator ma możliwość wysyłania informacji dotyczących transakcji dokonanych
przez użytkownika, przypomnień o płatnościach oraz pytań dotyczących
potwierdzenia zakupu usługi / produktu.
4. Wiadomości związane z transakcjami dokonanymi przez użytkownika są zwykle
wymagane, nie możesz wypisać się z tych wiadomości, które nie mają natury
promocyjnej. Jeżeli Użytkownik nie chce ich otrzymywać, ma możliwość usunięcia
konta z Portali.

4.Prawa i obowiązki Administratora

 

1. Administrator zobowiązuje się przetwarzać dane osobowe Użytkownika z
zachowaniem wymogów Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych
osobowych oraz Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą
elektroniczną.
2. Administrator oświadcza, iż postara się, aby zapewnić Użytkownikom wysoki poziom
bezpieczeństwa w zakresie korzystania z Portali. Nie jednak zagwarantować pełnego
bezpieczeństwa transmisji przez Internet. Wszelkie zdarzenia, mające wpływ na
bezpieczeństwo przekazu informacji należy zgłaszać Administratorowi na adres
poczty elektronicznej redakcja@i-bezpiecznie.pl.
3. Dane osobowe Użytkownika będą przechowywane tak długo, jak będzie to konieczne
do realizacji przez Administratora usług świadczonych za pośrednictwem Portali.
4. Administrator ma prawo udostępniania danych osobowych Użytkownika: spółkom
zależnym; stronom trzecim w przypadku sprzedaży im całości lub części swoich
udziałów, lub w przypadku fuzji Administratora ze stroną trzecią, lub nabycia
udziałów w firmie przez stronę trzecią; innym podmiotom trzecim, które
zaakceptowały Politykę Prywatności, o ile Administrator zawarł z nim umowę
konieczną do realizacji przez Administratora usług świadczonych za pośrednictwem
Portali; właściwym organom, które zgłoszą konieczność udostępnienia danych
osobowych w oparciu o odpowiednie podstawy powszechnie obowiązującego prawa.
5. Za wyjątkiem sytuacji jasno opisanych w niniejszych zasadach, Administrator nie
ujawnia, nie sprzedaje, nie dzierżawi, nie pożycza, nie wynajmuje ani nie udostępnia
danych osobowych użytkownika żadnej stronie trzeciej.
6. Dane osobowe użytkownika mogą być ujawnione i udostępnione agencjom
partnerskim, które wykonują usługi w imieniu Administratora. Usługi te mogą
dotyczyć transferów pieniężnych, przechowywania danych, odsprzedawania licencji,
przetwarzania płatności itp. Strony trzecie dostaną wyłącznie informacje wymagane
do wykonania określonych wyżej usług; te informacje będą przechowywane i
chronione przez te same zasady i poziom ochrony, jaki obowiązuje na Portalach i nie
mogą być używane do żadnych innych celów.

5.Przetwarzanie danych osobowych

 

Dane osobowe są przetwarzane:
1. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i lit. c) RODO w celu:
a. podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane
dotyczą lub wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą.
Dane niezbędne do zawarcia umowy są wskazane na formularzu
rejestracyjnym dostępnym na Portalu.
b. wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze
2. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do
celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez
Administratora lub przez stronę trzecią w celu:
a. marketingu produktów lub usług własnych, w tym spersonalizowanych na
podstawie profilu klienta
b. organizowania i przeprowadzania konkursów oraz innych akcji
marketingowych
c. dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń
d. prowadzenia analiz jakości technicznej świadczonych usług;
3. na podstawie odrębnej zgody [tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO] w celu:
a. przekazywania klientowi informacji o proponowanych zmianach Umowy, w
tym Regulaminu i Cennika, o zmianie nazwy (firmy), adresu lub siedziby,
potwierdzenia przyjęcia reklamacji i udzielenia na nią odpowiedzi na
wskazany adres poczty elektronicznej (e-mail)
b. marketingu bezpośredniego produktów lub usług własnych
c. marketingu bezpośredniego produktów lub usług podmiotów
współpracujących z Vertica Łukasz Rutkiewicz, przy czym dane osobowe
klienta nie będą udostępniane podmiotom trzecim, a informacja będzie
przekazywana przez Vertica Łukasz Rutkiewicz z wyłączeniem sytuacji
opisanych w pkt.6 a.
d. marketingu bezpośredniego np. wykonywanych i odbieranych połączeń
telefonicznych
4. na podstawie prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora
polegają na oferowaniu klientom produktów i usług, które polegają:
a. na dostarczaniu informacji branżowych w tym danych kontaktowych do firm
poprzez publikacje danych na stronach Portali.
b. udostępnieniu kontaktu do firm i osób fizycznych, którzy wyrazili taką chęć
poprzez złożenie zapytania ofertowego za pośrednictwem formularza na
stronach Portali. Zapytanie wraz z danymi rozsyłane jest do bazy firm Portali.
c. udostępnieniu kontaktu do firm i osób fizycznych, którzy wyrazili taką chęć
poprzez publikację ogłoszenia za pośrednictwem formularza na stronach
Portali. Ogłoszenie wraz z danymi publikowane jest na stronach Portali.
d. na prowadzeniu kampanii marketingowych dla swoich klientów, które mogą
polegać także na wysłaniu listu e-mail z ofertą klienta na wskazany przez
Użytkownika podczas rejestracji a także na innych stronach Portali adres
poczty elektronicznej.
5. Dane osobowe są przetwarzane ręcznie oraz automatycznie w celu przejrzystego i
szybkiego dostarczenia niezbędnych informacji klientom i użytkownikom Portali, jak
również w celach statystycznych.
6. Administrator przetwarza dane osobowe oraz dane firm, które mogły być pozyskane
ze źródeł publicznie dostępnych, tj. m. in. z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego (KRS), Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej (CEIDG), Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) i innych dostępnych
publicznie baz bądź poprzez wypełnienie przez Użytkownika formularza
rejestracyjnego dostępnego na stronie Portalu za wyjątkiem:
a. Dane osobowe mogą być przekazane innym podmiotom w tym do państw
trzecich tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy lub organizacji
międzynarodowych tylko i wyłącznie na zlecenie i za zgodą Użytkownika
poprzez skorzystanie z:
i. Usługi Elektronicznych Zapytań Ofertowych (EZO). Usługa EZO polega
złożeniu zapytania poprzez formularz dostępny na stronie Portalu i
wysłania tego zapytania w postaci e-maila do wybranych firm
będących w bazie Portalu. W treści e-maila zostaną przekazane dane
osobowe użytkownika składającego zapytanie w celu uzyskania
kontaktu od potencjalnie zainteresowanych oferentów w celu
przedstawienia oferty.
ii. Księgarni – usługa polega na możliwości zakupu przez Użytkownika
publikacji wystawionych w księgarni Portali. Po dokonaniu przez
Użytkownika zakupów dane osobowe niezbędne do zrealizowania
zamówienia przekazywane są do partnera Portali dostarczającego
wybrane pozycje księgarni.
iii. Szkoleń – usługa polega na możliwości zakupu przez Użytkownika
szkoleń wystawionych w dziale Szkolenia Portali. Po dokonaniu przez
Użytkownika zakupów dane osobowe niezbędne do zrealizowania
zamówienia przekazywane są do partnera Portali realizującego
wybrane Szkolenia.

7. Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane:
a. dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania umowy oraz
wypełnienia obowiązku prawnego Administratora będą przechowywane przez
okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do:
i. posprzedażowej obsługi klientów (np. obsługi reklamacji)
ii. zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń
przysługujących Administratorowi
iii. wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (np. wynikającego z
przepisów podatkowych lub rachunkowych);
b. w zakresie przetwarzania realizowanego wyłącznie w oparciu o zgodę – do
czasu niezwłocznego usunięcia danych, zrealizowanego w oparciu o zgłoszone
przez Użytkownika żądanie
c. do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Administratora
stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia przez
Użytkownika sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, o ile nie występują
prawnie uzasadnione podstawy dalszego przetwarzania danych

6.Prawa i obowiązki Użytkownika

 

1. Prawa osoby, której dotyczą dane osobowe:
a. prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli prawo do
uzyskania potwierdzenia czy Administrator przetwarza dane oraz
informacji dotyczących takiego przetwarzania
b. prawo do sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez
Administratora są nieprawidłowe lub niekompletne
c. prawo żądania od Administratora usunięcia danych
d. prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych
e. prawo do przenoszenia danych, czyli prawo do otrzymania dostarczonych
Administratorowi danych osobowych oraz przesłania ich innemu
administratorowi;
f. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie
uzasadnionego interesu Administratora lub wobec przetwarzania w celu
marketingu bezpośredniego
g. prawo wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu
nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej,
właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy osoby,
której dane dotyczą lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia
RODO
h. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody
przed jej cofnięciem)
i. prawo do uzyskania interwencji ludzkiej ze strony Administratora,
wyrażenia własnego stanowiska i do zakwestionowania decyzji opartej na
zautomatyzowanym przetwarzaniu danych.
j. Prawa wymienione w pkt. a) – f) i pkt. h) – i) powyżej można zrealizować
m.in. poprzez kontakt z inspektorem ochrony danych.
2. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych za pośrednictwem
Portali oraz poprzez kontakt z Administratorem poprzez
a. kontakt e-mailowy pod adresem redakcja@i-bezpiecznie.pl
b. kontakt pisemny, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Sasankowa
3, 62-090 Rokietnica
3. W przypadku trwałego usunięcia przez Użytkownika danych osobowych,
koniecznych do realizacji przez Administratora usług świadczonych za
pośrednictwem Portali, Użytkownik utraci możliwość korzystania z tych usług.


7.Wyłączenie odpowiedzialności

1. Polityka Prywatności nie dotyczy stron www i firm, których dane kontaktowe podane
są na Portalach.

2. Wszelkie ogłoszenia, reklamy czy inne podobne treści zamieszczone na Portalach
mają charakter wyłącznie informacyjny, nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów
Kodeksu cywilnego i nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń wobec
Administratora.

3. Strony Portali mogą zawierać linki do stron, serwisów i funkcji stron trzecich,
jednostek zależnych i partnerów, którzy mogą używać i podlegać innym zasadom i
procedurom zapewnienia poufności niż wymienione tutaj. Administrator nie jest
odpowiedzialny za politykę poufności tych źródeł.

4. Portale zostały stworzone w celu promocji firm i dostarczaniu wiedzy branżowej.
Zalecamy, aby nie korzystać bezwarunkowo z dokumentów, które udostępniamy.
Materiały publikowane na naszych stronach dostarczane są przez inne firmy, nie
redagujemy, nie tworzymy artykułów, nie świadczymy usług doradczych. Użytkownik
powinien dokładnie przeczytać i szczegółowo przeanalizować dany dokument, gdyż
może nie być stosowny do jego sytuacji. Ewentualnie Użytkownik powinien
skonfrontować z innymi podobnymi publikacjami lub skontaktować się z
administratorem Portali. Administrator nie bierze odpowiedzialności za jakikolwiek
treści zamieszczone w ogłoszeniach, prezentacjach, zapytaniach itp. składanych i
dostarczanych przez innych Użytkowników Portali.

8.Informacja o plikach Cookies

1. Portale korzystają z cookies, które stanowią pliki informacji przechowywane lokalnie
na komputerze Użytkownika przeglądającego zawartość Portali i korzystającego w
jego ramach z oferowanych usług.

2. Podmiotami zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Portali pliki
cookies jest Administrator oraz:
a. Google Inc. z siedzibą w Mountain View, Kalifornia, Stany Zjednoczone. Aby
dowiedzieć się więcej o polityce prywatności tego administratora kliknij tu:
https://policies.google.com/privacy;
b. Facebook Inc. z siedzibą w Menlo Park, Kalifornia, Stany Zjednoczone, Aby
dowiedzieć się więcej o polityce prywatności tego administratora kliknij tu:
https://www.facebook.com/policy.php;
c. Twitter, Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103 U.S.A.,
Aby dowiedzieć się więcej o polityce prywatności tego administratora kliknij
tu: https://twitter.com/en/privacy

3. Podmioty wymienione w pkt. 2 są administratorem danych osobowych zawartych w
plikach cookies w rozumieniu RODO.

4. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas
przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

5. Informacje zawarte w przechowywanych w urządzeniach Użytkowników plikach
cookies, są wykorzystywane w następujących celach:
a. analizy zachowań Użytkowników w Portalu co umożliwia Serwisowi
dostosowanie świadczonych usług i prezentowanych treści do indywidualnych
zainteresowań, wymagań i potrzeb danego Użytkownika
b. cookies wykorzystywane są także w celach statystycznych mających
obrazować sposób korzystania z Portali przez Użytkowników, dostosowania i
optymalizacji Portali do potrzeb Użytkowników oraz innych osób
korzystających z Portali, tworzenia statystyk oglądalności podstron Portali,
zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności działania Portali.

6. Dane zachowane w plikach cookies służących do celów, o których mowa w pkt. 5
przetwarzane są na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora
opartego na art. 172 ust. 3 pkt 2) Ustawy Prawo Telekomunikacyjne z dnia 16 lipca
2004 roku.

7. W serwisie wykorzystywane są cookies sesyjne, ulegające skasowaniu po zakończeniu
korzystania z Portali i zamknięciu okna przeglądarki internetowej, jak i cookies trwałe,
zapisywane w urządzeniach, za pośrednictwem których Użytkownik korzysta z Portali
przez określony czas lub do momentu ich usunięcia.

8. Dane pochodzące z plików cookie, będą przechowywane w zależności od rodzaju
plików: na czas korzystania z Portali (pliki sesyjne), do momentu skorzystania przez
Użytkownika z praw prowadzących do zaprzestania przetwarzania jego danych
osobowych (patrz pkt 4), lub odwołania przez Użytkownika zgody na ich
przetwarzanie.

9. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące
plików cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez
pliki cookies do urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki
internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w
ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym
zamieszczeniu cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o
możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach
oprogramowania (przeglądarki internetowej).

9.Postanowienia końcowe

1. Polityka prywatności oraz wszystkie dokumenty dodatkowe dostępne są na stronach
Portali.
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszą Polityką prywatności zastosowanie mają
przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz Kodeksu cywilnego.
3. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Administrator, zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa, uprawniony jest do zmiany swojej nazwy (firmy), siedziby lub
formy prawnej prowadzenia działalności gospodarczej, wraz z wynikającymi z tego
tytułu zmianami numerów nadanych przez właściwe rejestry. W celu uniknięcia
wątpliwości powyższe zmiany nie stanowią zmiany niniejszej Polityki prywatności.
4. Administrator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszej Polityki prywatności. Zmiana
Polityki prywatności wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia nowego
brzmienia Polityki prywatności na stronie Serwisu oraz poprzez przesłanie właściwej
informacji na adres poczty elektronicznej Użytkownika. Użytkownik powinien złożyć
oświadczenie woli w terminie 14 dni od dnia poinformowania go o zmianie Polityki
prywatności. Brak odrzucenia nowego brzmienia Polityki prywatności i usunięcia
przez Użytkownika konta z platformy Portali uznany będzie za akceptację nowej
Polityki prywatności.
5. Polityka prywatności wchodzi w życie z dniem 01.01.2021 roku.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.