...
ropam

Kierunek – bezpieczeństwo narodowe

kierunek bezpieczeństwo narodowe

Bezpieczeństwo narodowe to interdyscyplinarny kierunek studiów oferowany przez coraz większą liczbę uczelni w kraju. Absolwenci bezpieczeństwa narodowego to specjaliści, którzy znajdują zatrudnienie zarówno w sektorze prywatnym, jak i służbach mundurowych. Biorąc pod uwagę szeroki zakres wiedzy oraz cenne umiejętności praktyczne, to perspektywiczny kierunek kształcenia.

Bezpieczeństwo narodowe – definicja

Bezpieczeństwo narodowe to stan, który można uzyskać poprzez odpowiednio zorganizowaną obronę, a także ochronę przed zagrożeniami militarnymi i niemilitarnymi, przy użyciu środków wywodzących się z różnych dziedzin działalności danego państwa. To również priorytetowe działanie kluczowych instytucji. Proces ten wymaga zastosowania określonych środków zmierzających do zminimalizowania ryzyka oraz zapewnienia optymalnych warunków do rozwoju kraju. Bezpieczeństwo narodowe jest określane także jako ogół warunków i instytucji mających na celu ochronę suwerenności państwa. Rozumiane jest jako stan równowagi pomiędzy potencjałem obronnym kraju a potencjalnym zagrożeniem z zewnątrz, zarówno militarnym, jak i epidemicznym, ekologicznym czy ekonomicznym. 

Na czym polegają studia na kierunku bezpieczeństwo narodowe?

Studia na kierunku bezpieczeństwo narodowe obejmują zarówno studia licencjackie (3-letnie), jak i magisterskie (1,5-letnie lub 2-letnie). To kierunek przeznaczony dla osób wiążących swoją przyszłość z działalnością w służbie cywilnej oraz planujących karierę zawodową w służbach mundurowych. Z uwagi na program kształcenia, od studentów, szczególnie na zajęciach praktycznych, wymaga się odporności na stres, umiejętności działania pod presją czasu oraz analitycznego podejścia do wykonywanych zadań. 

Kilkuletnie studia na tym kierunku pozwalają zrozumieć skomplikowany mechanizm bezpieczeństwa. W toku nauki studenci poznają szczegółowe zadania określonych instytucji państwa mających na celu zapewnienie optymalnych warunków rozwoju oraz przeciwdziałanie potencjalnym zagrożeniom. Na studiach licencjackich wymagane jest także odbycie obowiązkowych praktyk zawodowych, które można zrealizować w wybranej jednostce powiązanej z bezpieczeństwem. 

Jakie przedmioty są na bezpieczeństwie narodowym?

Studia te są interdyscyplinarne, a to oznacza, że obejmują wykształcenie z różnych zakresów. W toku studiów realizowany jest plan złożony z przedmiotów z pogranicza prawa, zarządzania oraz nauk politologicznych. Na kierunku realizowane są również przedmioty praktyczne uczące zarządzania w kryzysowych sytuacjach (klęski żywiołowe czy zagrożenia zbrojne). Wśród popularnych przedmiotów na kierunku można wyróżnić: bezpieczeństwo antyterrorystyczne, filozofia, bezpieczeństwo cyberprzestrzeni, podstawy ekonomii, podstawy prawa, administracja, czy antyterroryzm. 

Czy opłaca się studiować bezpieczeństwo narodowe?

Na tym kierunku studenci najczęściej otrzymują wiele ścieżek kształcenia, które mogą kształtować, wybierając dowolne specjalizacje. Dzięki temu dopasowują swój plan do własnych zainteresowań oraz pod kątem planowanej kariery zawodowej. Od kilku lat obserwuje się wzmożone zainteresowanie tym kierunkiem, zarówno na studiach licencjackich, jak i magisterskich. 

Co istotne, program obejmuje nie tylko możliwość nabycia umiejętności twardych, a więc znajomości konkretnych przepisów czy systemów, ale również szeroki zakres umiejętności miękkich, ze szczególnym uwzględnieniem technik negocjacyjnych czy sposobów komunikacji. 

Jaka praca po bezpieczeństwie narodowym?

Od kilku lat można zaobserwować coraz większe zapotrzebowanie na specjalistów. Osoby po ukończeniu kierunku bezpieczeństwo narodowe znajdują zatrudnienie zazwyczaj w jednostkach publicznych, urzędach, organach administracji państwowej, biurach szacowania ryzyka, w policji czy pozostałych służbach mundurowych. Część absolwentów decyduje się na podjęcie pracy w jednostkach sektora prywatnego, a więc w firmach zajmujących się bezpieczeństwem i ochroną. W zależności od obranej ścieżki kształcenia, niektórzy absolwenci współpracują ze specjalistami z zakresu ochrony danych czy cyberbezpieczeństwa. 

fermax
DNT
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.