...
ropam

Jakie są znaki ochrony przeciwpożarowej?

znaki przeciwpożarowe

Bezpieczeństwo przeciwpożarowe jest najważniejsze i jest to fakt niezaprzeczalny. Niewątpliwie dużą rolę w zapewnieniu ochrony ppoż odgrywają znaki ochrony przeciwpożarowej, czyli BA. Warto na ich temat dowiedzieć się więcej i poznać różne warianty.

Znaki przeciwpożarowe – co warto wiedzieć? 

Znaki przeciwpożarowe pełnią niezwykle ważną funkcję. Przede wszystkim mają za zadanie ostrzegać przed niebezpieczeństwem związanym z pożarem. Ale nie tylko. Otóż w przypadku zaprószenia ognia powinny ułatwiać przeprowadzenie akcji gaśniczej przez wskazanie miejsc, gdzie znajduje się sprzęt przeciwpożarowy. Tabliczki przeciwpożarowe muszą być zgodne z ustawą o ochronie przeciwpożarowej. Instalacje ppoż muszą znaleźć się w każdym budynku użytku publicznego czy też szkole. Wszelkiego rodzaju piktogramy powinny spełniać normy PN-N-01256-04:1997. Trzeba jeszcze pamiętać, że znaki przeciwpożarowej dostępne są w różnych wariantach, co ułatwia dopasowanie ich do danego pomieszczenia. Można wybrać również znaki, które są zgodne z międzynarodową normą, czyli PN-N ISO 7010. Mają one ujednoliconą kolorystykę, co ułatwia rozpoznanie, ale i odczytanie jaką funkcję pełnią     

Jakie są znaki ochrony przeciwpożarowej? 

Warto wiedzieć, jakie są znaki ochrony przeciwpożarowej. Jest wiele znaków ochrony przeciwpożarowej. Mogą one pełnić rolę informacyjno-ostrzegawczą. Tego przykładem jest znak BAF005 oznaczający alarm pożarowy. Drzwi przeciwpożarowe to znak BAF007. Oczywiście duże znaczenie ma też informacja o tym, gdzie znajdują się gaśnice bądź koce gaśnicze i do tego celu służą różne znaki. W przypadku standardowej gaśnicy jest to znak BAF001, natomiast gaśnica kołowa oznaczana jest BAF009, zaś koc gaśniczy to BAF016. Droga pożarowa, drzwi przeciwpożarowe czy też znak alarm pożarowy w znaczący sposób poprawiają bezpieczeństwo i również muszą być umieszczone w danym miejscu użytku publicznego. Znaki przeciwpożarowe mogą informować o zagrożeniach, czego przykładem jest znak przeciwpożarowy „materiały utleniające” czy „niebezpieczeństwo pożaru – materiały łatwopalne”. 

W jakich kolorach są znaki ochrony przeciwpożarowej? 

Należy również poznać, w jakich kolorach są znaki ochrony przeciwpożarowej. Znaki ochrony przeciwpożarowej są w kolorze czerwonym. Występują w kształcie prostokąta bądź kwadratu. Bardzo duże znaczenie ma tutaj fakt, że symbole i napisy są w kolorze białym i umieszczone są właśnie na czerwonym tle, co ułatwia nie tylko rozpoznawalność, ale też zapewnia dobrą widoczność. Warto jeszcze zwrócić uwagę na wielkość. W przypadku znaków o równych bokach, czyli kwadratowych wielkość może wynosić 100 mm, 150 mm, 200 mm, 250 mm, 350 mm oraz 500 mm. Jeżeli chodzi o prostokątne znaki, to tutaj obowiązuje stosunek boków 1:2. W tym przypadku wymiary krótszego boku są takie same jak w przypadku kwadratowych znaków. 

Które z miejsc powinny być oznakowane znakami zgodnymi z polskimi normami w zakresie ochrony ppoż budynków? 

Wiele osób zastanawia się, które z miejsc powinny być oznakowane znakami zgodnymi z polskimi normami w zakresie ochrony ppoż budynków. Jest to niezwykle ważne. W końcu w znaczący sposób wpływa na bezpieczeństwo, ale też jest wymagane przez polskie prawo. Jeżeli nie przestrzega się tych przepisów, to właściciel budynku może otrzymać wysoką karę finansową. Znaki przeciwpożarowe w tym przypadku pełnią funkcję informacyjną, ale też wskazują miejsca, gdzie znajdują się sprzęty do walki z zagrożeniem pożarowym. Pamiętajcie, że wszystkie budynki użytku publicznego muszą być wyposażone w takie znaki, ale też niezbędny sprzęt ratunkowy oraz punkty, gdzie można uzyskać fachową pomoc. Droga ratunkowa musi być także dobrze oznaczona, gdyż dzięki temu można szybciej i skuteczniej przeprowadzić akcję ratunkową. Pamiętajcie też, że znaki, które stosujecie muszą być zgodne z polskimi przepisami, gdzie określona jest zarówno wielkość jak i kolor znaku. Wszelkiego rodzaju znaki pożarowe oraz oznaczenia poprawiają bezpieczeństwo. Muszą znaleźć się też w szkołach, szkolnych warsztatach, laboratoriach czy pracowniach. Konieczne jest przygotowanie drogi ewakuacyjnej. Jednocześnie ważne jest także to, by wszystkie sprzęty np. gaśnice były ważne, to znaczy, że należy sprawdzić termin ważności, który znajduje się na danym urządzeniu.                 

fermax
DNT
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.