ropam

Czym jest Operat przeciwpożarowy?

Działalność przedsiębiorstwa, w którym magazynowane bądź przetwarzane są różnego rodzaju odpady, obwarowana jest szeregiem przepisów i regulacji. Mają one na celu zapewnienie bezpieczeństwa pracowników, osób postronnych, oraz otoczenia zakładu i środowiska naturalnego. Operat przeciwpożarowy jest jednym z najistotniejszych dokumentów, które określają warunki działania firmy zajmującej się odpadami.

Operat przeciwpożarowy – najważniejsze informacje

Zgodnie z obowiązującą Ustawą o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 699 z późn. zm.) Operat przeciwpożarowy jest dokumentem, który dołączony musi zostać do wniosku o zezwolenie na zbieranie odpadów, jak również do wniosku o zezwolenie na ich przetwarzanie. Dokument ten opisuje warunki ochrony przeciwpożarowej instalacji, obiektu (lub jego części) bądź innego miejsca magazynowania odpadów. Treść operatu być znana i bezwzględnie stosowana przez wszystkich pracowników zakładu magazynowania bądź przetwarzania odpadów. Określa on bowiem warunki bezpiecznego prowadzenia działalności. Gwarantem prawidłowości zapisów Operatu przeciwpożarowego jest komendant powiatowy (a w przypadku miast na prawach powiatu – miejski) Państwowej Straży Pożarnej. Operat przeciwpożarowy podlega uzgodnieniu z powyższym organem, właściwym dla miejsca prowadzenia działalności przez przedsiębiorstwo. Powyższe uzgodnienie następuje w drodze postanowienia komendanta powiatowego (miejskiego) PSP. Na takowe postanowienie przysługuje co prawda zażalenie, jak niemniej procedura jego rozpatrzenia zajmuje cenny czas. Ponadto do jej zakończenia przedsiębiorca nie ma żadnej gwarancji co do jej efektu. Właściwy komendant PSP może bowiem wydać postanowienie o:

  • wyrażeniu zgody na stosowanie warunków ochrony przeciwpożarowej, wskazanych w Operacie przeciwpożarowym,
  • wyrażeniu zgody warunkowej, zakładającej spełnienie dodatkowych warunków,
  • odmowie wyrażenia stosownej zgody.

Co powinien zawierać Operat przeciwpożarowy?

Ustawa o odpadach, na podstawie której prowadzona może być działalność przedsiębiorstwa magazynującego bądź przetwarzającego odpady, określa wymagania konieczne do spełnienia przez Operat przeciwpożarowy. Najważniejszym kryterium tego dokumentu jest jego czytelność. Jego zapisy znajdują bowiem zastosowanie w sytuacji kryzysowej, tj. wystąpienia pożaru w miejscu składowania bądź przetwarzania odpadów, czyli materiałów potencjalnie niebezpiecznych. Operat w pierwszej kolejności zawierać musi informacje nt. celu stworzenia wymagań ppoż. Ponadto określać on powinien podstawowe informacje o odpadach, którymi zajmuje się przedsiębiorstwo, oraz o samym przedsiębiorstwie. Ponadto Operat przeciwpożarowy określać powinien drogi postępowania w przypadku wystąpienia pożaru, zastosowane w przedsiębiorstwie rozwiązania technologiczne oraz inne informacje dot. warunków jego ochrony. Uzupełnieniem operatu są wszelakie istotne ze względów zabezpieczenia przeciwpożarowego opinie nt. przedsiębiorstwa. W szczególności dotyczy to opinii w sprawie funkcjonujących w przedsiębiorstwie instalacji oraz miejscach zbiórki odpadów. Jeżeli dla danego zakładu wydane zostały decyzje o możliwych odstępstwach od przepisów (bądź inne dokumenty istotne z punktu widzenia ochrony przeciwpożarowej), powinny one oczywiście zostać dołączone do operatu.

Kto jest uprawniony do wykonania Operatu przeciwpożarowego?

Podobnie jak zakres informacji zawartych w Operacie przeciwpożarowym, tak i dopuszczalni w myśl przepisów prawa jego wykonawcy są ściśle określeni. W Ustawie o odpadach wymienione są poszczególne profesje, uprawnione do wykonania operatu. Powyższy dokument sporządzony może zostać przez:

  • rzeczoznawcę w dziedzinie zabezpieczeń przeciwpożarowych,
  • inżynier pożarnictwa lub bezpieczeństwa pożarowego.

Która z powyższych osób może sporządzić Operat przeciwpożarowy dla danego przedsiębiorstwa uzależnione jest od tego, jaki podmiot wydawać będzie zezwolenie dla przedsiębiorstwa. Jeżeli takim podmiotem ma być marszałek województwa bądź regionalny dyrektor ds. ochrony środowiska, wówczas operat wykonany może zostać przez rzeczoznawcę. Inżynier pożarnictwa bądź inżynier bezpieczeństwa pożarowego będzie z kolei właściwy w przypadku, gdy organem właściwym do wydania zezwolenia jest starosta.

W celu uniknięcia wydłużenia procedury uzyskania zezwolenia na prowadzenie działalności związanej z magazynowaniem bądź przetwarzaniem odpadów (wiążącej się z oczywiście z koniecznością poniesienia dodatkowych kosztów) warto zlecić wykonanie Operatu przeciwpożarowego sprawdzonemu wykonawcy. Z ofertą wykonania profesjonalnego Operatu przeciwpożarowego zapoznać można się pod adresem: askarprotect.pl. W tej materii wiedza, umiejętności i przede wszystkim doświadczenie odgrywają kluczową rolę!

fermax
DNT