...
ropam

Czym jest dla nas bezpieczeństwo?

bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo określane jest najczęściej jako pewien stan, który objawia się poczuciem pewności. To również sytuacja, gdy danemu podmiotowi nic nie zagraża. Jednak, w zależności od kategorii czy zakresu obowiązywania wyróżnia się różne rodzaje bezpieczeństwa. Czym dokładnie jest bezpieczeństwo i jak je dzielimy?

Co to znaczy bezpieczeństwo?

Zgodnie z ogólnie przyjętą definicją bezpieczeństwo oznacza po prostu stan pewności i wiąże się z brakiem bezpośredniego zagrożenia. Polska definicja odpowiada angielskiemu terminowi security oraz łacińskiemu securitas. Często termin ten określany jest jako synonim słowa pewność oraz brak zagrożenia

Ogólnie przyjmując, obejmuje ono zaspokajanie potrzeb dotyczących kwestii takich jak: przetrwanie, zapewnienie bytu, całości, niezależności, tożsamości, spokoju oraz pewności rozwoju. W potocznym rozumieniu bywa określane jako stan bez lęku oraz przysłowiowa pewność jutra.  

Jakie są cele bezpieczeństwa?

Celem bezpieczeństwa jest zapewnienie stanu względnego porządku w systemach wewnętrznych oraz zewnętrznych. To również szereg zadań zmierzających do minimalizacji ryzyka. Gdy mowa o bezpieczeństwie danego systemu, w tym państwa, wówczas będzie to szereg działań mających na celu podtrzymanie istniejącego systemu, przede wszystkim ograniczanie zagrożeń. 

Jakie są rodzaje bezpieczeństwa?

W literaturze przedmiotu można znaleźć wiele podziałów, w zależności od zasięgu danego systemu. 

Można wyszczególnić, jak dzielimy bezpieczeństwo w następujących kategoriach:

 1. Polityczne. 
 2. Militarne. 
 3. Ekonomiczne. 
 4. Ekologiczne. 
 5. Zewnętrzne. 
 6. Wewnętrzne. 
 7. Publiczne
 8. Społeczne. 
 9. Kulturowe. 
 10. Ideologiczne. 
 11. Religijne. 
 12. Morskie.
 13. Bezpieczeństwo pożarowe  

Jakie są kryteria bezpieczeństwa?

Najczęściej wyróżnia się pięć kryteriów bezpieczeństwa, które dotyczą danych sytuacji międzynarodowych. Pozwalają one określać, które warunki muszą zaistnieć, aby można było mówić o zachowaniu kluczowych atrybutów bezpieczeństwa.  

 1. Kryterium podmiotowe. W naukach politologicznych wyróżnia się dwie podkategorie: międzynarodowe oraz państwowe. 
 2. Kryterium przestrzenne. Dotyczy ono zasięgu bezpieczeństwa. Można w tym zakresie wyróżnić również zasięg lokalny, subregionalny oraz globalny. 
 3. Kryterium przedmiotowe. Określa ono daną kategorię, która wiąże się z zapewnieniem bezpieczeństwa. Do najpopularniejszych zalicza się: bezpieczeństwo wojskowe, ekonomiczne oraz społeczne. 
 4. Kryterium sposobu zorganizowania. Dotyczy zazwyczaj równowagi sił uniemożliwiającej dominację jednego podmiotu. W tym kontekście mówi się również o bezpieczeństwie blokowym, a więc opartym na sojuszach. 
 5. Kryterium czasowe. Definiuje bezpieczeństwo jako stan lub okres. 

Co to jest bezpieczeństwo społeczne?

Bezpieczeństwo społeczne określa cały system prawny, organizacyjny oraz planistyczny, którego celem jest zapewnienie odpowiedniego poziomu życia obywatelom, w tym rodzinom. Jego głównym zadaniem jest niedopuszczenie do obniżenia standardu życia i zapewnienie dostępu do podstawowych świadczeń. Efektywny system nie dopuszcza do marginalizacji grup społecznych narażonych na zagrożenia. W konstytucji RP określa je art. 67, gdzie wyszczególnione jest, iż każdy obywatel ma prawo do zabezpieczenia bezpieczeństwa społecznego w przypadku braku zdolności do pracy z uwagi na chorobę lub inwalidztwo. W Polsce bezpieczeństwo społeczne dotyczy również osób w wieku emerytalnym. 

Czym jest bezpieczeństwo zewnętrzne?

Bezpieczeństwo zewnętrzne odnosi się do zagrożeń występujących poza obrębem danego państwa. System ten stanowi kluczowy element polityki zagranicznej państwa. Jego zasięg oraz istota mogą różnić się, w zależności od państwa. W przypadku Strategii bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej mowa jest o szeregu działań mających na celu zapewnienie korzystnego otoczenia kraju, rozwijaniu zdolności do tworzenia korzystnych umów i sojuszy międzynarodowych czy wspieranie transformacji ustrojowej w państwach byłego bloku wschodniego. To także przeciwdziałanie konfliktom i rozwijanie przyjaznych stosunków z sąsiadami. 

 

fermax
DNT
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.