...
ropam

Czym jest bezpieczeństwo pożarowe?

bezpieczeństwo pożarowe ppoż

Bezpieczeństwo pożarowe to bardzo szerokie pojęcie, które określa systemy, metody oraz działania zmierzające do ograniczania rozprzestrzeniania się ognia. Wyznacza również, które służby zobowiązane są to podejmowania akcji gaśniczych na danych obszarach. W Polsce przepisy te są regulowane ustawą.

Czym jest bezpieczeństwo pożarowe – definicja

Bezpieczeństwo pożarowe to stan maksymalnego ograniczenia zagrożeń związanych z ogniem i wybuchem pożaru. Bezpieczeństwo pożarowe ma za zadanie chronić ludzi, zwierzęta, mienie oraz podmioty przed poniesieniem szkód w wyniku zaprószenia ognia w danym budynku lub na danym obszarze. Jest regulowane przez zbiór zasad i norm, które regulują zabezpieczenia techniczne i system ratownictwa. 

Bezpieczeństwo pożarowe – jaka ustawa reguluje przepisy dot. ochrony przeciwpożarowej?

W polskim prawie przepisy obejmujące ochronę przeciwpożarową reguluje ustawa o ochronie przeciwpożarowej z dnia 24 sierpnia 1994 roku (UOP). Zawarty w niej jest zbiór działań mających na celu ochronę przed pożarem, klęską żywiołową lub miejscowym zagrożeniem. Określa także:

 1. Standardy mające na celu zapobieganie i powstrzymywanie pożaru, klęsk żywiołowych i innych zagrożeń. 
 2. Środki i działania zwalczające pożar. 
 3. Zbiór zasad dotyczących akcji ratowniczych. 

Ustawa reguluje również przepisy dotyczące danych jednostek ochrony przeciwpożarowej.

Obowiązują także akty wykonawcze do ustawy o ochronie przeciwpożarowej. Dotyczą one przede wszystkim budynków:

 1. ROP. Rozporządzenie o ochronie przeciwpożarowej budynków (dotyczy również innych obiektów budowlanych i terenów). Wskazuje niebezpieczne materiały i zasady obejmujące procedury ewakuacji. 
 2. WiD. Rozporządzenie w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę dróg pożarowych. Dotyczy zapewniania wody do gaszenia pożarów przed odpowiednie służby oraz prowadzenia dróg pożarowych. 

Co wchodzi w skład ochrony przeciwpożarowej?

Prawidłowe stosowanie się do przepisów przeciwpożarowych pozwala na ograniczenie zniszczeń i zmniejszenie zasięgu obszaru objętego ewakuacją. Niemniej, aby zminimalizować ryzyko wystąpienia pożaru w danym budynku lub na danym obszarze, konieczne jest wdrożenie zabezpieczeń czynnych oraz biernych. Mówią o tym przepisy prawa powszechnego, które regulują standardy, na podstawie których powinno się instalować zabezpieczenia. Z uwagi na zmiany oraz innowacje, często dokonuje się nowelizacji przepisów dotyczących bezpieczeństwa pożarowego, aby jak najlepiej dopasować prawo do rzeczywistych sytuacji zagrożenia wystąpienia pożaru lub klęsk żywiołowych. 

Jakie są rodzaje ochrony przeciwpożarowej?

Ochrona przeciwpożarowa uwzględnia narzędzia oraz działania zmierzające do ograniczenia ryzyka zaprószenia ognia. Zwyczajowo rodzaje ochrony dzieli się na dwie kategorie:

 1. Zabezpieczenia czynne. Zalicza się do nich urządzenia wykorzystywane do usuwania pożaru (m.in. instalacje natryskowe, zraszacze czy kurtyny dymowe). To także akcja gaszenia wykonywana przez ludzi za pomocą gaśnic. W skład czynnych zabezpieczeń wchodzą również wszelkiego rodzaju instalacje, które uruchamiają się w momencie wykrycia przez czujniki ognia, a które pozwalają na bezpieczną i sprawną ewakuację ludzi obecnych w budynku. 
 2. Zabezpieczenia bierne. Celem zabezpieczeń biernych jest spowolnienie wybuchu pożaru, a więc nagrzewania się konkretnych elementów wchodzących w skład konstrukcji. Zalicza się tutaj również dodatkowe elementy zabezpieczające, w tym farby ognioochronne.

Jakie są jednostki ochrony przeciwpożarowej?

Do jednostek ochrony przeciwpożarowej w Polsce zalicza się:

 1. Jednostki Państwowej Straży Pożarnej (wyróżnia się także jednostki organizacyjne Wojskowej Straży Pożarnej). 
 2. Zakładowa Straż Pożarna. 
 3. Zakładowa Służba Ratownicza. 
 4. Gminna zawodowa straż pożarna (wyróżnia się także powiatowe lub miejskie jednostki). 
 5. Terenowa Służba Ratownicza. 
 6. OSP (Ochotnicza Straż Pożarna). 
 7. Związek ochotniczych straży pożarnych
 8. Inne jednostki regulowane prawnie, które nie zostały wyszczególnione. 
fermax
DNT
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.