...
ropam

Co to jest bezpieczeństwo publiczne?

bezpieczeństwo publiczne

Bezpieczeństwo publiczne umożliwia obywatelom danego państwa funkcjonowanie w systemie stosunków społecznych, prawnych oraz organizacyjnych. To dość szeroko rozumiane pojęcie zapewniania bezpieczeństwa ogółu obywateli danego państwa, zarówno ich życia, jak i zdrowia, mienia czy realizacji szeregu przysługujących praw.

Jakie są rodzaje bezpieczeństwa?

Bezpieczeństwo dzieli się na wiele kategorii. Zazwyczaj przyjmuje się podział na jedenaście rodzajów, z czego wyróżnia się również podkategorie czy kategorie wspólne (m.in. bezpieczeństwo publiczne): 

 1. Polityczne. Stabilność systemów i organów państwowych. To również proces mający na celu utrzymywanie gotowości do redukowania zagrożeń w sensie politycznym oraz międzynarodowym. 
 2. Militarne. Szereg działań zmierzających do ograniczania ryzyka ataku zbrojnego. 
 3. Ekonomiczne. Nienaruszalne i pewne ekonomiczne podstawy funkcjonowania państwa. 
 4. Ekologiczne. Stan, w którym wszystkie zasoby naturalne są odpowiednio chronione przed czynnikami wewnętrznymi i zewnętrznymi. Wówczas ryzyko zachwiania składowych systemów jest niewielkie. 
 5. Zewnętrzne. Dotyczy działań poza granicami terytorium danego państwa czy wspólnoty. 
 6. Wewnętrzne. Obejmuje cały zakres wydarzeń i systemów wewnątrz danej organizacji. To także bezpieczeństwo całej zbiorowości państw. 
 7. Społeczne. Zapewnianie obywatelom dostępu do podstawowych świadczeń. 
 8. Kulturowe. Gwarant zachowania jedności kulturowej oraz tożsamości narodowej. 
 9. Ideologiczne. Zapewnianie możliwości wyrażania własnych poglądów. 
 10. Religijne. Wolność wyznania przyjętej religii. Dotyczy również przynależności do danych organizacji oraz obiektów kultu. 
 11. Morskie. Rozumiane jest jako bezpieczeństwo życia, zdrowia i mienia od zagrożeń środowiskowych i eksploatacyjnych powiązane bezpośrednio z żeglugą morską. 

Bezpieczeństwo publiczne to wyjątkowa kategoria, ponieważ stanowi połączenie kilku czynników powyższych. 

Co wchodzi w skład bezpieczeństwa publicznego?

Bezpieczeństwo publiczne jest pojęciem dość złożonym. Obejmuje ono bezpieczeństwo w komunikacji, co dotyczy szeroko pojętego ruchu drogowego, kolejowego, wodnego czy powietrznego. To również brak zagrożenia klęskami żywiołowymi czy przestępczą działalnością drugiego człowieka przeciwko zdrowiu, życiu oraz mieniu.  

Kto jest podmiotem bezpieczeństwa publicznego?

Podmiotem bezpieczeństwa publicznego są wszystkie jednostki, które mają własne interesy i dążą do ich zachowania oraz realizacji. Zgodnie z ogólnie przyjętą definicją, mogą to być zarówno pojedyncze osoby, jak i całe grupy społeczne, organizacje o zasięgu państwowym i miedzynarodowym, a nawet cała ludzkość. 

Bezpieczeństwo publiczne nazywane jest stanem preferowanym, a więc warunkami, do których osiągnięcia dąży większość państw i systemów polityczno-gospodarczych. To również stan, w którym całe społeczeństwo, w tym państwo mają zapewnione harmonijne warunki rozwoju umożliwiające im realizację zaplanowanych działań. Nazywane bywa gwarancją możliwości realizacji podstawowych interesów społeczno-gospodarczych i jego podmiotów. 

Kto zapewnia bezpieczeństwo publiczne?

Zapewnianie bezpieczeństwa publicznego jest obowiązkiem państwa oraz jego organów. To aparat wykonawczy, który koordynuje działania poszczególnych podmiotów, które wypełniają swoje obowiązki wobec społeczeństwa. Z uwagi na fakt, że istnieje wiele rodzajów bezpieczeństwa, za dane kategorie odpowiedzialne są inne podmioty. Można jednak stwierdzić, że zapewnianie bezpieczeństwa publicznego leży w interesie organów ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego. 

Co wpływa na bezpieczeństwo publiczne?

Na bezpieczeństwo publiczne wpływa szereg czynników, których zadaniem jest utrzymanie stabilnych warunków rozwoju. Na ustanowienie i zachowanie bezpieczeństwa wpływa działalność instytucji chroniących życie, zdrowie, mienie obywateli oraz majątek ogólnonarodowy. Organy te podejmują szereg działań zmierzających do zaprowadzenia porządku publicznego i ochronę przed zjawiskami zagrażającymi ładowi prawnemu.

fermax
DNT
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.